Algemene verkoop en leverings voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkoop van goederen en levering van diensten door Borduurdesign, alsmede op onderhandelingen betreffende zodanige verkoop en levering, ook indien die onderhandelingen niet leiden tot het sluiten van een overeenkomst. Van deze voorwaarden, afwijkende voorwaarden of bedingen en eventuele andere algemene voorwaarden die in deze branche gebruikelijk zijn, worden door deze voorwaarden opzij gezet en gelden uitsluitend voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk door Borduurdesign aanvaard.

1.2
Op deze voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen Borduurdesign en koper is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van toepasselijkheid van het Weens koopverdrag (1980). Artikel 6:254 lid 1 BW is nadrukkelijk uitgesloten.

1.3
Iedere rechtsvordering ingevolge een overeenkomst tussen Borduurdesign en koper zal worden ingesteld voor de bevoegde rechter, tenzij Borduurdesign de wettelijke competentieregels wenst te volgen, een en ander met behoud van het recht van hoger beroep en cassatie.

Artikel 2 Aanbiedingen en orders

2.1
Elke aanbieding of prijsnotering door Borduurdesign geldt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod en kan Borduurdesign niet binden. Borduurdesign wordt slechts gebonden voor zover zij de order, die de koper op zodanige aanbieding of notering laat volgen, schriftelijk aanvaardt.

2.2
Alle opgave door Borduurdesign van getallen, maten, gewichten, en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan, maar Borduurdesign kan er niet voor instaan dat zich geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters, tekeningen of modellen zijn slechts aanduidingen van de desbetreffende producten. Wanneer koper aantoont dat de geleverde producten zodanig afwijken van de opgaven van Borduurdesign of van de monsters, tekeningen of modellen, dat hij niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft koper het recht de overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor zover deze ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is.

Artikel 3 Prijzen

3.1
Tenzij anders aangegeven worden alle prijzen uitgedrukt in euro’s.

3.2
Alle prijzen zijn gebaseerd op “af magazijn” Borduurdesign te Eindhoven

3.3
Elke stijging van de prijs van de door Borduurdesign voor haar producten en diensten gebruikte grondstoffen, halffabrikaten en/of andere goederen en/of diensten, alsmede elke ongunstige wijziging van de koers van de valuta waarin Borduurdesign haar leveranciers moet betalen ten opzichte van de valuta waarin koper haar moet betalen, mag Borduurdesign door berekenen aan koper. Indien dit geschied binnen 3 maanden na de aanvaarding van de order is koper gerechtigd de overeenkomst voor de toekomst te (doen) ontbinden.

Artikel 4 Betaling

4.1
Betalingen aan borduurdesign dienen contant en zonder korting aan Borduurdesign te geschieden. Koper is niet gerechtigd tot opschorting van betalingsverplichtingen, tenzij de wet een dergelijk recht dwingend voorschrijft.

4.2
Koper is niet gerechtigd tot verrekening.

4.3
Tenzij anders overeengekomen dient aan Borduurdesign te worden betaald voor levering of uiterlijk bij levering van de goederen of diensten, dan wel in geval van facturering bij of na levering, binnen 8 dagen na de factuurdatum.

4.4
Indien koper niet tijdig betaalt, draagt het verschuldigde door koper te betalen bedrag rente ter hoogte van 1% per week of een gedeelte daarvan, te verekenen vanaf de dag waarop de betaling opeisbaar is tot aan de dag waarop deze plaatsvindt. In het geval niet alle uitstaande vorderingen door koper zijn voldaan, heeft Borduurdesign het recht verdere orders te weigeren en verdere leveringen op te schorten. Ingeval koper jegens Borduurdesign met enige betaling in gebreke is worden alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook, onmiddellijk opeisbaar en is Borduurdesign gerechtigd aan koper zowel buitengerechtelijke incassokosten ten bedrage van 15% van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van euro 100,00 als de werkelijke in redelijkheid gemaakte gerechtelijke incassokosten (inclusief die van juridische bijstand) in rekening te brengen.

Artikel 5 Levering

5.1
Door Borduurdesign opgegeven leveringsdata zijn bij benadering en missen contactuele betekenis. Borduurdesign is niet aansprakelijk jegens koper wegens verzuim om te leveren op bepaalde tijdstippen. Indien levering niet plaatsvindt binnen 4 weken daarna, is koper gerechtigd de order te annuleren en hetgeen hij daarop reeds betaald mocht hebben terug te vorderen.

5.2
Borduurdesign heeft te allen tijde het recht in gedeelte te leveren.

5.3
Behoudens het bepaalde in artikel

5.4
Zijn de goederen vanaf het moment dat de goederen het bedrijfsterrein van Borduurdesign verlaten om aan koper te worden afgeleverd, geheel voor rekening en het risico van koper. Op hetzelfde moment worden de goederen geacht te zijn geleverd met inachtneming van al het bepaalde in deze algemene voorwaarden en behoudens anders overeengekomen. 5.4 In geval van niet of niet tijdig afnemen van de goederen door koper, zal Borduurdesign de goederen voor rekening en risico van koper opslaan en koper gedurende twee weken in gelegenheid stellen de goederen alsnog af te nemen en weg te halen van de plaats waar Borduurdesign deze aldus heeft opgeslagen. Alle kosten die voor Borduurdesign uit het niet of niet tijdig afnemen van koper voortvloeien zijn voor rekening van koper. Indien koper de goederen niet binnen voornoemde termijn van twee weken afneemt, is Borduurdesign gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, dan wel nakoming te vorderen. Borduurdesign heeft daarnaast het recht om volledige schadevergoeding van koper te vorderen.

5.5
Afroeporders moeten worden afgenomen binnen de overeengekomen termijnen, bij gebreke waarvan Borduurdesign gerechtigd is het nog niet uitgeleverde gedeelte van de order ineens te leveren en prijsverhogingen aan koper in rekening te brengen.

5.6
In alle gevallen waarin goederen c.i.f. of f.o.b. of met gebruik van een andere internationale handelsterm worden verkocht, wordt deze term verstaan in overeenstemming met de incoterms 1990, behoudens in zoverre deze afwijken van deze voorwaarden.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

6.1
De eigendom van de verkochte zaken gaat niettegenstaande de feitelijke aflevering pas over op koper nadat deze hetgeen hij ter zake van deze zaken aan Borduurdesign verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze algemene voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, renten, belastingen en kosten, alsmede eventuele ter zake van de zaken verrichte of te verrichten werkzaamheden. Ieder bedrag dat van koper wordt ontvangen, zal allereerst strekken ter voldoening van die vorderingen die Borduurdesign op koper mocht hebben ten aanzien van welke Borduurdesign in dit artikellid niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt. Daarna zal ieder bedrag dat van koper wordt ontvangen allereerst strekken ter voldoening van alle eventueel verschuldigde renten en kosten als bedoeld in artikel 4.4.

6.2
Voordat de eigendom van de zaken op koper is overgegaan, is koper niet gerechtigd de zaken aan derden te verhuren of in gebruik te geven, aan derden te verpanden, of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. Koper is slechts gerechtigd de zaken, waarvan Borduurdesign eigenaar is, aan derden te verkopen of (af) te leveren, voor zover deze in het kader van koper’s normale (bedrijfs)uitoefening noodzakelijk is.

6.3
Tot deze betaling zal koper de goederen slechts bezitten als houder voor Borduurdesign en zal hij de goederen van andere goederen afgezonderd en aangeduid als in eigendom toebehorend aan Borduurdesign, opslaan en opgeslagen houden.

6.4
Borduurdesign wordt eigenaar van alle goederen waarin de geleverde goederen worden verwerkt of die door of met behulp van de geleverde goederen tot stand worden gebracht of worden gewijzigd.

6.5
Borduurdesign behoudt zich het recht voor om elk goed waarvan de eigendom nog niet aan koper is overgegaan weer in bezit te nemen en koper geeft hierbij voor dit doel een onherroepelijke volmacht aan Borduurdesign en haar vertegenwoordigers om alle (bedrijfs)terreinen te betreden. Dit recht zal voortbestaan ongeacht de nietigverklaring of ontbinding om welke reden dan ook van de overeenkomst tussen Borduurdesign en koper.

Artikel 7 Overmacht

7.1
Leveringen mogen geheel of gedeeltelijk worden opgeschort of geannuleerd door Borduurdesign indien de productie, het vervoer en/of de levering van de goederen of diensten voor Borduurdesign wordt belemmerd, vertraagd, onmogelijk gemaakt of oneconomisch gemaakt door feiten of omstandigheden die zich buiten de invloedssfeer van Borduurdesign voordoen, ongeacht of deze feiten en omstandigheden voorzien waren of voorzien konden worden op het moment dat de order door Borduurdesign werd geaccepteerd. Borduurdesign is niet aansprakelijk jegens koper voor enig verlies of enige schade die koper mogelijk zou lijden als gevolg van een dergelijke opschorting of annulering.

Artikel 8 Garantie en aansprakelijkheid

8.1
Indien Borduurdesign goederen levert die grotendeels door derden zijn gefabriceerd, kan Borduurdesign geen verdergaande garantie aan koper verstrekken met betrekking tot de kwaliteit en/of goede werking van deze goederen dan de garantie die Borduurdesign van haar leverancier heeft bekomen.

8.2
Koper zal de geleverde goederen direct en volledig inspecteren. Afwijkingen in het aantal goederen in de verpakkingen en/of colli dienen direct aan Borduurdesign te worden medegedeeld en, wanneer van toepassing, op de vrachtbrief te worden aangetekend. Afwijkingen in het aantal goederen in de verpakkingen en/of colli en gebreken die zich bij het openen van deze verpakkingen en/of colli openbaren of kunnen openbaren, dienen binnen acht dagen na de levering aan Borduurdesign te worden gemeld. Ieder gebrek dat zich later openbaart en dat koper niet reeds eerder had kunnen ontdekken dient koper uiterlijk op de achtste dag na de ontdekking daarvan of na het moment dat het betreffende gebrek ontdekt had kunnen worden aan Borduurdesign te melden. Indien koper niet conform de verplichtingen van dit artikellid handelt, vervalt ieder vorderingsrecht van koper terzake.

8.3
Borduurdesign is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van koper of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade,immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.

8.4
De aansprakelijkheid van Borduurdesign jegens koper, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de desbetreffende contractsom (exclusief BTW), of bij gebreke daarvan tot het bedrag dat Borduurdesign van haar verzekeraar ter zake ontvangt.

8.5
De aansprakelijkheidsbeperkingen in 8.3 en 8.4 blijven buiten toepassing indien de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Borduurdesign of haar leidinggevend personeel.

8.6
Behoudens in geval van grove schuld of opzet van Borduurdesign of haar leidinggevend personeel, zal koper Borduurdesign vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de verkochte zaken en/of diensten, c.q. voortvloeiende uit het gebruik van deze zaken en/of diensten.

Artikel 9 Productieproces

9.1
Alle, na akkoord koper, in productie genomen orders, kunnen niet meer geannuleerd worden. Deze dienen dan ook door de koper voldaan te worden volgens Artikel 4.

Artikel 10 Ruilen

10.1
Het ruilen van artikelen is mogelijk binnen 8 dagen na factuurdatum. Hiervan uitgesloten zijn: artikelen speciaal voor koper afgewerkt, artikelen speciaal voor koper besteld

Artikel 11 Ontbinding

11.1
Indien koper nalaat al zijn schulden tijdig te voldoen of hierover een akkoord met zijn schuldeisers sluit of indien koper onderworpen wordt aan maatregelen die volgens het daarop toepasselijk recht genomen kunnen worden met betrekking tot schuldenaren die niet al hun schulden willen of kunnen voldoen of als koper nalaat enige verplichting onder enig contract met Borduurdesign te voldoen, is Borduurdesign bevoegd, naar haar keuze: - verzending van te leveren goederen en/of diensten uit te stellen en vervoer te onderbreken totdat betaling naar haar uitsluitend en redelijk oordeel voldoende zeker is gesteld en/of al haar betalingen op te schorten en/of - door enkele schriftelijke kennisgeving elk van haar overeenkomsten met koper met terugwerkende kracht te ontbinden, onverminderd haar andere rechten onder welke overeenkomst met koper dan ook.

11.2
Behoudens in geval van een consumentenkoop, is de toepasselijkheid van artikel 6:278 BW nadrukkelijk uitgesloten indien Borduurdesign enige overeenkomst met koper ontbindt of anderszins een stoot tot ongedaanmaking geeft als bedoeld in lid 2 van dat artikel.

Artikel 12 Borduren op zelf aangeleverde textiel.

12.1
Het borduren op zelf aangeleverde textiel doen wij ook, maar dit op geheel eigen risico als er toch iets fout mocht gaan.